pixel

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną WIOD Sp. z o.o.

1. Postanowienia ogólne

 • Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi drogą elektroniczną, w tym zasady dostępu do platformy WIOD oraz prawa, obowiązki oraz odpowiedzialności po stronie Dostawcy i Klienta.
 • Dostawcą usługi dostępnej pod adresem wiod.pl  jest WIOD Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży, ul. ul. gen. W. Sikorskiego 166/0.03, 18-400 Łomża, NIP: 7182156911, REGON: 387966180, KRS: 0000879109.
 • Dane kontaktowe dla celów obsługi Klientów:
  1. numer telefonu: 606 – 934 – 662
  2. adres poczty elektronicznej: biuro@wiod.pl

 

2. Definicje

 • Platforma WIOD – serwis internetowy dostępny pod adresem wiod.pl (dalej również jako „Serwis” lub „Platforma”), wspierający kompleksowe zarządzanie procesami ochrony danych w organizacji.
 • Dostawca – podmiot określony w pkt. 1 ust. 2.
 • Zarejestrowany Użytkownik (Klient) – użytkownik, który zarejestrował konto na Platformie. Klientem może być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną.
 • Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, na podstawie niniejszego Regulaminu, na którą składa się rejestracja i subskrypcja konta oraz możliwość korzystania z funkcjonalności udostępnionych przez Dostawcę w ramach pakietów cenowych.
 • Umowa o dostarczenie usług cyfrowych – umowa zawierana pomiędzy Dostawcą a Klientem umożliwiającą dostęp do platformy WIOD, w ramach wybranego przez Klienta pakietu cenowego.
 • Regulamin – regulamin określa warunki funkcjonowania i korzystania z Usługi elektronicznej. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Dostawca udostępnia niniejszy Regulamin nieodpłatnie, w formie umożliwiającej jego zapisanie i odtworzenie oraz zapoznanie się z nim przez w dowolnym miejscu i czasie.
 • Zamówienie – złożenie przez Klienta oświadczenia woli o chęci zakupu subskrypcji za cenę wskazaną w Serwisie.
 • Subskrypcja (Umowa) – umowa świadczenia usługi rejestracji i prowadzenia konta w Serwisie, na zasadach określonych w Regulaminie, zawarta pomiędzy Dostawcą a Klientem. Wykupienie subskrypcji następuje poprzez rejestrację konta w ramach wybranego przez Klienta pakietu.
 • Blokada usługi – czasowe lub bezterminowe wstrzymanie świadczenia Usług przez Dostawcę lub wstrzymanie dostępu do Serwisu, które następuje na zasadach określonych w Regulaminie.

3. Usługi świadczone przez Dostawcę oraz warunki zawarcia Umowy

 1. W ramach Serwisu Dostawca świadczy następujące usługi:
  • subskrypcja darmowego konta w systemie WIOD – pakiet „Podstawowy”,
  • subskrypcja płatnego konta w systemie WIOD – pakiet „Inspektor”,
  • subskrypcja płatnego konta w systemie WIOD – pakiet „multi – Inspektor.
 2. Opis pakietów oraz odpowiadających im funkcjonalności zawiera Załącznik nr 1.
 3. Zawarcie Umowy następuje poprzez rejestrację przez Klienta konta w Serwisie oraz wykupienie 12 miesięcznej subskrypcji.
 4. Rejestracja konta wymaga od Klienta:
  • wybrania pakietu,
  • podania danych Klienta w zakresie określonych przez Dostawce w formularzu rejestracyjnym,
  • złożenia oświadczenia o zapoznaniu się Regulaminem usług,
  • złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z Polityką prywatności,
  • w przypadku usług wskazanych w ust. 1 ppkt. b) i c) powyżej, Klient zobowiązany jest do wniesienia opłaty miesięcznej z tytułu subskrypcji, w sposób określony w punkcie 5.
 5. Podczas rejestracji konta Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych danych prowadzonej działalności gospodarczej.
 6. Umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy. W przypadku braku wypowiedzenia Klienta, złożonego przed upływem okresu, na który Umowa została zawarta, subskrypcja zostaje automatycznie przedłużona na kolejny okres 12 miesięcy.

4. Zamówienie i dostawa

 1. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej wiod.pl, przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Do skutecznego złożenia zamówienia niezbędne jest urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
 3. Ceny subskrypcji zamieszczane są na stronie internetowej i podane są jako cena brutto (zawierającą podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich.
 4. Dostawa usługi realizowana jest:
  • w przypadku subskrypcji bezpłatnej – niezwłocznie po rejestracji konta,
  • w przypadku subskrypcji płatnej – niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin po zaksięgowaniu płatności przez WIOD.
 5. Dostawa usługi następuje poprzez aktywację dostępu do konta i umożliwienie korzystania z funkcjonalności konta w ramach wybranego pakietu.

5. Płatności

 1. Płatności dokonywane są w polskich złotych (PLN).
 2. Serwis umożliwia Klientom dokonywanie płatności za pomocą przelewu tradycyjnego lub płatności online, dostępnej na stronie Serwisu.
 3. Płatność z Usługę realizowana jest w cyklach miesięcznych, z góry.
 4. Klient, który zarejestrował konto dokonał płatności za pierwszy miesiąc subskrypcji, uprawniony jest do zmiany interwałów płatności z miesięcznych na płatności półroczne lub roczne.
 5. Klient zobowiązany jest do terminowego wnoszenia opłat za Usługę.
 6. Płatności online obsługiwane są przez operatora płatności PAYNOW, którego dostawcą jest mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru przedsiębiorców KRS 0000025237, NIP: 526-021-50-88, REGON: 001254524 (zwanym dalej PAYNOW). Zasady i warunki płatności online określa PAYNOW na stronie https://www.paynow.pl/
 7. Płatności można dokonywać 24 godziny na dobę. WIOD nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu PAYNOW.
 8. Faktura Vat zostanie wystawiona w formie elektronicznej niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności i dostarczona poprzez zamieszczenie w Panelu Klienta w serwisie WIOD.

6. Zgłaszanie błędów i prawo reklamacji

 1. Reklamacje Usługi należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres biuro@wiod.pl.
 2. W reklamacji należy podać dane Klienta niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis zidentyfikowanych nieprawidłowości.
 3. WIOD rozpatrzy reklamację i poinformuje Klienta o wyniku jej rozpatrzenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 4. Jeżeli produkt lub usługa są niezgodne z umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego.
 5. W przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania płatności realizowanych za pośrednictwem serwisu PAYNOW, Klienci mogą składać reklamacje zgodnie z regulaminem PAYNOW dostępnym na stronie https://www.mbank.pl/pomoc/reklamacje/regulamin.

7. Wypowiedzenie i odstąpienia od umowy

 1. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez podawania przyczyn w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Odstąpienie następuje poprzez wysłanie do Dostawcy wiadomości e-mail na adres biuro@wiod.pl, pod rygorem nieważności, oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Do złożenia oświadczenia, Klient może wykorzystać formularz, którego wzór określa Załącznik nr 2.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy, Dostawca zwraca Klientowi pełną kwotę opłaty wniesionej z tytułu subskrypcji.
 3. Klientowi przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy w dowolnym momencie, poprzez przesłanie oświadczenia na adres biuro@wiod.pl, przy czym:
  • w przypadku subskrypcji bezpłatnej – Umowa zostanie rozwiązana w terminie 7 dni od daty doręczenia wypowiedzenia,
  • w przypadku subskrypcji płatnej – Umowa zostanie rozwiązana wraz z upływem 12 miesięcy okresu subskrypcji.
 4. Dostawca uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy, z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia, w przypadku:
  • braku płatności za subskrypcję – dotyczy subskrypcji płatnej,
  • niekorzystania z konta przez okres 24 miesięcy – dotyczy subskrypcji bezpłatnej.
 5. Niezależnie od postanowień zawartych powyżej, Dostawca uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy Użytkownik dopuszcza się działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych znajdujących się w Serwisie lub podejmuje nieuprawnioną próbę dostępu do Serwisu albo korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
 6. W przypadku rozwiązania Umowy, Dostawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich danych i informacji jakie zostały wprowadzone do konta Klienta. Usunięcie następuje najpóźniej po upływie 3 miesięcy, od dnia rozwiązania Umowy.

8. Ochrona danych osobowych

Sklep gromadzi i przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na zasadach opisanych w Polityce prywatności i plików cookies, która dostępna jest na stronie internetowej, pod adresem www.wiod.pl/polityka-plikow-cookies.

9. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01 września 2023 roku, poprzez opublikowanie go na stronie Serwisu oraz na stronie domowej.
 2. WIOD zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni od podania Regulaminu do wiadomości Klientów.
 3. Wszelkie spory wynikające z dokonywanych zakupów będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla WIOD.
 4. Regulamin znajduje się na stronie www.wiod.pl oraz w siedzibie Spółki.

 

10. Załączniki

 1. Załącznik nr 1 – Opis pakietów
 2. Załącznik nr 2 – Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

 

 

 

Załącznik nr 1 – Opis pakietów

 1. Pakiet Podstawowy

Pakiet dostarcza pełnej funkcjonalności systemu, nie są ograniczone żadne moduły funkcjonalne. System zapewnia wysokie bezpieczeństwo pracy nad danymi i całkowitą swobodę w konfiguracji. W celu przyspieszenia prac nad wdrożeniem i utrzymaniem RODO we własnej organizacji, możliwe jest jednorazowe dokupienie ustawień, zaawansowanej konfiguracji, dokumentów branżowych, analiz, szkoleń, dodatkowych kont dla użytkowników, wzorców itp. Dostęp do tych materiałów możliwy jest po utworzeniu darmowego konta i zalogowaniu się do systemu.

 1. Pakiet Inspektor

Pakiet przeznaczony dla organizacji, które:

 • mają więcej niż 25 pracowników lub
 • potrzebują od razu pełne ustawienia systemu dla konkretnej branży lub
 • mają wyznaczonego specjalistę ochrony danych lub
 • mają wyznaczonego inspektora ochrony danych

Abonament dostarcza wszelkiej funkcjonalności, bez ograniczeń modułów z możliwością wyboru prekonfiguracji ogólnej systemu lub dla konkretnej branży. W systemie dostępne są wszystkie wzorce (np. szablony upoważnień, szablony certyfikatów), dokumentacja, przykładowa analiza ryzyka i inne.

Gwarantowany zwrot opłaty w przypadku rezygnacji w przeciągu 14 dni od zakupu.

 

 1. Pakiet multi-Inspektor

Pakiet przeznaczony dla firm z sektora ochrony danych, świadczących usługi związane z RODO, w tym wdrożenia, audyty czy przejęcie funkcji Inspektora.

System oferuje pełną personalizację widoku, własny adres internetowy, obsługę nielimitowanej ilości podmiotów. Wspólne słowniki dla wielu firm, dowolną ilość inspektorów.

Ten pakiet będzie również odpowiedni dla jednostek publicznych i niepublicznych, które pod sobą mają wiele innych podmiotów (np. organy prowadzące w oświacie) lub jednostki prowadzące centrum usług wspólnych. Pakiet pozwala jednemu podmiotowi, zarządzać ochroną danych w innych – wielu – podmiotach.

Gwarantujemy zwrot opłaty w przypadku rezygnacji w przeciągu 14 dni od zakupu.

 

Porównanie pakietów

PodstawowyInspektormulti-Inspektor
Logowanie wewnętrzne oraz za pomocą Google i FacebookLogowanie wewnętrzne oraz za pomocą Google i FacebookLogowanie wewnętrzne oraz za pomocą Google i Facebook
 Logowanie LDAP *)Logowanie LDAP
 Logowanie EMAIL *)Logowanie EMAIL
Wybór schematów kolorystycznych lub zmiana na własneWybór schematów kolorystycznych lub zmiana na własneWybór schematów kolorystycznych lub zmiana na własne
 Uruchomienie na własnej domenie *)Uruchomienie na własnej domenie
 Usunięcie logo WIOD *)Usunięcie logo WIOD *)
Wewnętrzny BLOGWewnętrzny BLOGWewnętrzny BLOG
Do 25 użytkowników w cenieDo 100 użytkowników w cenieDo 100 użytkowników w każdej firmie
Możliwość aktywacji nielimitowanej ilości pracowników *)Możliwość aktywacji nielimitowanej ilości pracowników *)Możliwość aktywacji nielimitowanej ilości pracowników *)
 Własny serwer w modelu HSaaS *)Własny serwer w modelu HSaaS *)
Role: Administrator i PracownikNielimitowane role i uprawnieniaNielimitowane role i uprawnienia
Możliwość definiowania szablonów certyfikatówMożliwość definiowania szablonów certyfikatówMożliwość definiowania szablonów certyfikatów
Możliwość definiowania szablonów upoważnieńMożliwość definiowania szablonów upoważnieńMożliwość definiowania szablonów upoważnień
Podstawowe wzorce szablonów *)Podstawowe wzorce szablonówPodstawowe wzorce szablonów
Wystawianie upoważnieńWystawianie upoważnieńWystawianie upoważnień
Odwoływanie upoważnieńOdwoływanie upoważnieńOdwoływanie upoważnień
Rejestr i wydruk upoważnieńRejestr i wydruk upoważnieńRejestr i wydruk upoważnień
Zarządzanie umowamiZarządzanie umowamiZarządzanie umowami
Zarządzanie kontaktamiZarządzanie kontaktamiZarządzanie kontaktami
Zarządzanie kontrahentamiZarządzanie kontrahentamiZarządzanie kontrahentami
Rejestracja działańRejestracja działańRejestracja działań
Nielimitowana ilość szkoleńNielimitowana ilość szkoleńNielimitowana ilość szkoleń
Możliwość nabycia szkolenia podstawowego z RODO *)Wprowadzone szkolenie wstępne z RODOMożliwość nabycia szkolenia podstawowego z RODO *)
Możliwość nabycia szkoleń tematycznych*)Możliwość nabycia szkoleń tematycznych*)Możliwość nabycia szkoleń tematycznych*)
Egzaminy (testy) ze szkoleńEgzaminy (testy) ze szkoleńEgzaminy (testy) ze szkoleń
Możliwość nabycia egzaminu wraz ze szkoleniem podstawowym *)Wprowadzony egzamin ze szkolenia podstawowegoMożliwość nabycia egzaminu wraz ze szkoleniem podstawowym *)
Możliwość definiowania stref przetwarzania danychMożliwość definiowania stref przetwarzania danychMożliwość definiowania stref przetwarzania danych
Przykładowe strefy *)Przykładowe strefyPrzykładowe strefy *)
Możliwość definiowaniu zasobów przetwarzających dane: sprzętu i aplikacjiMożliwość definiowaniu zasobów przetwarzających dane: sprzętu i aplikacjiMożliwość definiowaniu zasobów przetwarzających dane: sprzętu i aplikacji
Możliwość nabycia konfiguracji wstępnej zasobów *)Pełna konfiguracja wstępna zasobówPełna konfiguracja wstępna zasobów
Możliwość wprowadzenia zbiorów danychMożliwość wprowadzenia zbiorów danychMożliwość wprowadzenia zbiorów danych
Konfiguracja popularnych zbiorów *)Konfiguracja popularnych zbiorówKonfiguracja popularnych zbiorów
Manager plików (dokumenty word, pdf)Manager plików (dokumenty word, pdf)Manager plików (dokumenty word, pdf)
1GB na pliki1GB na pliki5GB na pliki
Ewidencja potwierdzenia przeczytania dokumentuEwidencja potwierdzenia przeczytania dokumentuEwidencja potwierdzenia przeczytania dokumentu
Rejestr wykonanych akcji w systemieRejestr wykonanych akcji w systemieRejestr wykonanych akcji w systemie
Rejestr Czynności PrzetwarzaniaRejestr Czynności PrzetwarzaniaRejestr Czynności Przetwarzania
Popularne czynności przetwarzania *)Popularne czynności przetwarzaniaPopularne czynności przetwarzania
Rejestr Kategorii Czynności PrzetwarzaniaRejestr Kategorii Czynności PrzetwarzaniaRejestr Kategorii Czynności Przetwarzania
Analiza RyzykaAnaliza RyzykaAnaliza Ryzyka
Branżowa analiza ryzyka do uzupełnienia *)Branżowa analiza ryzyka do uzupełnieniaBranżowa analiza ryzyka do uzupełnienia *)
Raport z analizy ryzykaRaport z analizy ryzykaRaport z analizy ryzyka
Test równowagiTest równowagiTest równowagi
Możliwość nabycia podstawowych testów równowagi *)Podstawowe testy równowagiiMożliwość nabycia podstawowych testów równowagi *)
DPiADPiADPiA
Ankiety (np. dla powierzenia danych)Ankiety (np. dla powierzenia danych)Ankiety (np. dla powierzenia danych)
Ankieta bezpieczeństwa dla podmiotu przetwarzającego *)Ankieta bezpieczeństwa dla podmiotu przetwarzającegoAnkieta bezpieczeństwa dla podmiotu przetwarzającego *)
Ewidencja wniosków podmiotów danychEwidencja wniosków podmiotów danychEwidencja wniosków podmiotów danych
Możliwość zarządzania obowiązkami informacyjnymi oraz politykami na stronach swojej firmy (widget html)Możliwość zarządzania obowiązkami informacyjnymi oraz politykami na stronach swojej firmy (widget html)Możliwość zarządzania obowiązkami informacyjnymi oraz politykami na stronach swojej firmy (widget html)
Zarządzanie incydentamiZarządzanie incydentamiZarządzanie incydentami
Ewidencja zgódEwidencja zgódEwidencja zgód
 Automatyka na podstawie reguł i zdarzeńAutomatyka na podstawie reguł i zdarzeń
Lista zadańLista zadańLista zadań
Możliwość nabycia listy zadań – wdrożenie RODO *)Pełna listy zadań do wdrożenie RODOMożliwość nabycia listy zadań – wdrożenie RODO *)
Możliwość nabycia listy zadań – audyt RODO *)Możliwość nabycia listy zadań – audyt RODO *)Możliwość nabycia listy zadań – audyt RODO *)
 API dostępoweAPI dostępowe

 

 

Załącznik nr 2 – Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

 

FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (Wzór)

 

Data: …………………………

 

Adresat (Dostawca)

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

 

Nadawca (Klient):
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

 

 

 

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy, której przedmiotem jest usługa elektroniczna w postaci subskrypcji konta w Serwisie WIOD.

Data zawarcia umowy: …………………………

 

 

Podpis Klienta

 

……………………………………………………

 

 

 

UWAGA:

 • oświadczenie należy wysłać elektronicznie na adres: biuro@wiod.pl
 • zwrot środków nastąpi kanałem, którym nastąpiła płatność